منوچهر افتخار

ساکن کرج, ایران · متولد آبان 5, 1959 · مرد
منوچهر افتخار

منوچهر افتخار
پروفایل خصوصی است.