چه عواملی بر غلظت کلسترول خون موثر است؟
- نوع و مقدار مواد غذایی
- زن بدن
- فعالیت بدنی
- وراثت و ژنها نقش مهمی در وضعیت کلسترول خون دارند.
- سن و جنس:افزایش غلظت کلسترول خون معمولاٌ در حوالی 20 سالگی آغاز می شود. زنان پیش از یائسگی، غلظت کلسترول کمتری نسبت به مردان همسن خود دارند.