مهر 18, 2016 · از
بحث در مورد دنیای مجازی و عصر ارتباطات است که ایا همانطور که تلفن زدن که جزئی از زندگی روزمره ما میباشد را واقعی میدانیم ایا اینترنت و چت را ه
1. دنیای مجازی را چگونه میبینید؟
♥سمانه♥
یه ذنیای متفاوت با کلی دروغ